Wiosna na Roztoczu

Roztocze noclegi – to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej. Najwyższe wzniesienie noclegi Roztocze osiąga aż 414 m n.p.m. (poza granicami Polski), w Polsce najwyższe wzniesienia to Długi Goraj (391,5 m n.p.m.) i Wielki Dział (390,4 m n.p.m.). Na Roztoczu ze względu na niepowtarzalne walory przyrodnicze utworzono Roztoczański Park Narodowy, Parki Krajobrazowe oraz rezerwaty (między innymi Sołokija czy Nad Tanwią). Roztocze domki zbudowane jest ze skał powstałych w kredzie, czyli margli, opok i wapieni. Na nich zalegają utwory młodsze – przebywające w warunkach płytkiego morza piaski, piaskowce wapniste i wapienie. W czasach epoki lodowcowej na region nasunął się lądolód skandynawski – wskazują na to gliny morenowe oraz głazy narzutowe. Roztocze pod względem zróżnicowania rzeźby i budowy geologicznej można podzielić na 3 mezoregiony: Roztocze pensjonaty Zachodnie składa się przede wszystkim z lessów; lekko sfałdowane wierzchowiny i kontrastujące zbocza silnie porozcinane dolinami i wąwozami, ciągnącymi się nawet do kilku kilometrów i głębokości sięgającej powyżej 20 metrów. Roztocze agroturystyka Środkowe zbudowane głównie z piasków i wapieni, o dużym zróżnicowaniu krajobrazowym; w przełomach rzek występują nawet skalne progi (szypoty); wewnętrzne partie wzgórz są płaskimi monotonnymi wierzchowinami urozmaiconymi izolowanymi wzgórzami ostańcowymi (na przykład Wapielnia – 386 m n.p.m. lub Kamień z charakterystycznym zwieńczeniem skałkami). Roztocze Wschodnie zbudowane z utworów trzeciorzędowych, ich rzeźba jest urozmaicona; występują wzgórza ostańcowe i największe względne różnice wysokości.
Flora tego regionu jest bardzo zróżnicowana, w zależnośći od gleb i klimatu aż po rzeźbę terenu. Występują lasy liściaste lipowo grabowe oraz bukowo-jodłowe, bory sosnowe, bory jodłowe. Fauna obejmuje pospolite gatunki zwierząt ale również rzadkie gryzonie, ptaki, płazy i gady. Klimat roztocza zbliżony jest do kontynentalnego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.